top of page
Tilinpäätös – Miksi se on kallis? Mitä se sisältää?

 

Tilikauden lopussa tehdään tilinpäätös, mikä kattaa suuren määrän erilaisia tarkistuksia, kirjauksia ja tilinpäätöskirjan luonnin. Näistä kaikista koostuu nopeasti suurempi lasku.

Tilitoimistoille kiireisimpänä tilinpäätösaikana, joka on vuoden ensimmäiset 4 kuukautta, kirjanpitäjällä on usein 2-3 viikon työt jo valmiina odottamassa tekemistä. Tästä syystä kirjanpitäjä arvostaa sitä, että asiakas toimittaa tositemateriaalit sopimuksen mukaisesti.

 

Mitä tilinpäätös pitää sisällään? Millaisia tehtäviä kirjanpitäjä siellä tekee ja käsittelee? Jotkin näistä toiminnoista eroavat eri yritysmuodoilla.

 

Tässä kirjoituksessani listaan asioita, joita kirjanpitäjä ainakin harkitsee tilinpäätöksessä. Joissain kohdissa voi vain todeta, että jokin asia ei koske tätä yritystä. Toisessa kohdassa taas pysähdytään jopa useamman tunnin ajaksi, kun voidaan tarvita esim. tehdä puheluita eri vakuutuslaitoksiin saadakseen juuri tilinpäätöksen tarvitsemat tiedot.

1. Yksi ensimmäisiä asioita tilinpäätöksessä on ostovelkojen kirjaaminen. Ostovelat ovat ne kulut, joiden ostolasku on päivätty tilikauden aikana, ja jotka maksetaan tilikauden jälkeen. Ostovelkoja ovat myös sellaiset laskut, jotka on päivätty tilikauden jälkeen, mutta joissa lukee, että ne kohdistuvat kautensa takia tilikaudelle.

2.  Myyntisaamiset kirjataan saatavaksi seuraavalle kaudelle. Näissä voi olla myös harkinnanvaraisia kohtia riippuen, miten laskun työ kohdistuu – onko työ tehty kokonaan tilikaudella vai osittain tilikaudella ja osittain seuraavalla tilikaudella.

Nettisivulle.jpg

Kirjoittaja on Satu Cunningham, Tilikeskus Isla Ky:n perustaja ja kirjanpitäjä.

3.  Tarkistetaan, voiko yritys saada arvonlisäveron alarajahuojennusta, ja tehdään laskelma, kuinka paljon.
 

4.  Kun kaikki kirjaukset on tehty kirjanpitoon, voidaan laskea arvonlisävero tilikauden viimeiselle kaudelle ja ilmoittaa se ja mahdollinen alarajahuojennus verottajalle.
 

5.  Kirjataan alarajahuojennus kirjanpitoon.
 

6.  Varataan aika mahdolliselle tilintarkastukselle.
 

7.  Vakuutukset tarkistetaan ja jaksotetaan tarvittaessa osittain seuraavalle tilikaudelle.
 

8.  Tarkistetaan puhelinedut ja muut edut työntekijöille ja yrittäjälle ja tehdään mahdolliset kirjaukset. Tehdään mahdolliset ilmoitukset verottajalle.
 

9.  Tarkistetaan, että kaikki vuokrat on kirjattu.
 

10.  Tarkistetaan selvittelytilit. Selvittelytileillä ei saa olla mitään tilinpäätöksessä. Jos selvittelytilillä on jotain, sille tarvitaan tosite tai se kirjataan joko yrittäjän omaksi palkaksi tai velkatilien salliessa henkilökohtaiseksi kuluksi. Tästä syystä on tärkeää, että kaikille yrityksen kuluille on tositteet. Tässä kohdassa voi vielä ilmaantua lisää arvonlisäverollisia kuitteja, joten alv-ilmoitusta voi tarvita korjata.
 

11.  Tarkistetaan kaikki alv-tilit, ja että niillä on oikeat summat.
 

12.  Tarkistetaan, että alvit EU-myynneistä on lähetetty verottajalle oikein.
 

13.  Joissain kirjanpito-ohjelmissa kirjataan mahdollinen alv-saaminen seuraavalle vuodelle.
 

14.  Lasketaan mahdolliset lomapalkkavelat, ja maksamattomat kirjataan siirtoveloiksi.
 

15.  Jaksotetaan palkat ja tehdään palkkojen vakuutusmaksujaksotus.
 

16.  Tarkistetaan ennakonpidätys ja sotu-tilit.

17.  Kirjataan poistot kalustosta, rakennuksista ja mahdollisista muista taseen eristä.
 

18.  Kirjataan varastonmuutos.
 

19.  Kirjataan arvopapereiden arvostaminen.
 

20.  Lasketaan keskeneräiset työt ja kirjataan.
 

21.  Tarkistetaan kassa.
 

22.  Kirjataan mahdollinen pankkitilin limiitti.
 

23.  Tarkistetaan kilometrikorvauksien ja päivärahojen kirjaukset ja tehdään tarvittavat korjaukset.
 

24.  Tehdään mahdollinen toimintavaraus.
 

25.  Tarkistetaan tukien ja pääomalainojen ehdot sekä muita vastuita tarvittaessa.
 

26.  Tarkistetaan ennakkoverot.
 

27.  Tarkistetaan yksityistilit ja tehdään tarvittavat kirjaukset. Esim. osakeyhtiöllä ei saa olla osakas velkaa yritykselle tilinpäätöksen kohdalla.
 

28.  Kirjataan lainoista seuraavalle vuodelle lyhennykset.
 

29.  Tarkastetaan mahdolliset vapaaehtoiset eläkevakuutukset.
 

30.  Tarkistetaan tase, ja että siinä näkyy kirjaukset oikein. Tehdään mahdolliset korjaukset.
 

31.  Tehdään laskelma jäännösverosta.
 

32.  Tehdään laskelma osingoista. Keskustellaan asiakkaan kanssa osingosta ja sen määrästä.
 

33.  Aloitetaan tilinpäätöskirjan teko.
 

34.  Tehdään tasekirjan liitetiedot silloin, kun yritysmuoto tämän vaatii.
 

35.  Muodostetaan tase ja tuloslaskelma tilikaudelle kahdessa eri muodossa tilinpäätöskirjan sivuiksi.
 

36.  Muodostetaan tai tehdään tase-erittely, tarkistetaan se ja liitetään tasekirjaan.
 

37.  Kasataan tilinpäätöskirja valmiiksi ja varmistetaan, että kaikki tiedot siellä ovat kunnossa.
 

38.  Otetaan yhteyttä asiakkaaseen tilinpäätöksen valmistumisesta ja tuloksesta.
 

39.  Asiakas allekirjoittaa tilinpäätöksen.

40.  Ilmoitetaan mahdollinen jäännösvero verottajalle. Lähetetään maksettavasta verosta tiedot yrittäjälle.
 

41.  Tehdään hallituksen pöytäkirja yhtiömuodon ja tilintarkastuksen vaatiessa. Osa yrittäjistä tekee omat pöytäkirjat, ja monilla kirjanpitäjä tekee muokattavan pohjan.
 

42.  Viedään tilinpäätös ja kaikki sitä koskeva tositeaineisto tilintarkastajalle tarkistettavaksi. Tässä kohdassa odotellaan, että tilintarkastaja tekee työnsä sovittuna aikana tai myöhemmin, jos aikaa joudutaan siirtämään. Tilintarkastajat ovat hyvin kiireisiä kevätkaudella, joten välillä odottelua voi olla useiden viikkojen ajan. Kaikkien yritysten ei tarvitse tehdä tilintarkastusta.
 

43.  Tehdään mahdollisista osingoista ilmoitus verottajalle. Lähetetään asiakkaalle maksutiedot osinkojen ennakonpidätyksestä.
 

44.  Tehdään veroilmoitus verottajalle. Laitetaan mahdollinen työhuonevähennys yritysmuodon salliessa. Osakeyhtiöllä tämä menee yrittäjän henkilökohtaiseen veroilmoitukseen.
Lähetetään tilinpäätöksestä ja mahdollisesta tilintarkastuksesta tarvittavat osiot verottajalle ja PRH:lle. Liitteitä ei tarvitse lähettää kaikille yritysmuodoille.

 

45.  Siirretään tase seuraavalle tilikaudelle kirjanpito-ohjelmassa ja tarkistetaan tiedot.
 

46.  Tehdään mahdolliset uuden tilikauden avauskirjaukset kirjanpitoon. Näitä voi olla nollasta useampaan riippuen, mitä kaikkea tilinpäätöksessä on tehty.
 

47.  Tulostetaan tai tallennetaan tarvittavat raportit päättyneelle tilikaudelle. Arkistoidaan sähköisen kirjanpidon tositteet.
 

48.  Palautetaan mahdolliset vanhemmat tositeaineistot asiakkaalle.
 

49.  Tilintarkastuksen jälkeen on osakeyhtiöllä yhtiökokous, joten tehdään pöytäkirja tälle. Joko yrittäjä tekee tämän, tai monilla kirjanpitäjä tekee muokattavan pohjan.
 

50.  Sidotaan tasekirja, jos se säilytetään paperisena.
 

51.  Laitetaan tilinpäätöksen yhteydessä syntyneet jäännösveron ja osingon ennakonpidätyksen tositteet valmiiksi seuraavaa tilikautta varten.
 

52.  Lähetetään skannattu kopio tilinpäätöskirjasta asiakkaalle.

Tässä on jonkinlainen lista tilinpäätöksen eri kohdista, joita tarvitsee tai mahdollisesti tarvitsee tehdä.

Monessa eri kohdassa voidaan olla yhteydessä tarvittaessa yrittäjään, vakuutusyhtiöihin ja verottajaan lisätietoa varten. Yrittäjän kanssa tehdään yhteistyötä, jotta tarvittavat tiedot ovat tilinpäätöksessä oikein ja yleensä lyhyeltä tuntuvan aikataulun sisällä. Työn määrän takia ja sen takia, että tilinpäätöksessä on harkinnanvaraisia asioita ja odottelua useaan suuntaan, kirjanpitäjät haluavat varata paljon aikaa tilinpäätöksen teolle, koska useimmiten asiat eivät mene suoraviivaisesti, vaan tarvitaan harkintaa, yhteydenottoja ja odottamista. Kaksi viikkoa on todella lyhyt aika tilinpäätökselle ja veroilmoitukselle.

Mitäs sitten, jos asiakas toteaa, kun tilinpäätös on jo valmis ja tehty, että hän juuri huomasi, että sieltä puuttuu jotain, mitä kirjanpitäjälle ei ole aiemmin toimitettu? Tämä tarvitsee lisätä tai korjata. Tämä tarkoittaa sitä, että korjaukset tehdään kirjanpitoon, kaikki raportit päivitetään ja päivitetään tilinpäätöskirjasta suurin osa. Tällaiset korjaukset voivat pahimmillaan teettää useamman tunnin lisää tilinpäätöksen työtä.

Tärkeänä osana on hyvä muistaa, että vastuu tilinpäätöksen ja veroilmoituksen tiedoista ja oikeellisuudesta ja ajallaan jättämisestä ja tilinpäätöksen rekisteröinnistä ajallaan on aina yrityksellä. Tästä syystä on tärkeä, että kirjanpitäjä saa mahdollisimman aikaisin aineistot ja tiedot tilinpäätöstä varten, jotta voidaan tilinpäätös ja sitä koskevat tehtävät tehdä harkinnalla ja ajan kanssa. Tällöin saadaan paras lopputulos.

27.05.2021

bottom of page